TomTom RIDER 550

1749,00

Opis

Kolejna generacja nawigacji TomTom Rider pozwoli motocyklistom odkrywa? nowe, ekscytuj?ce drogi. Nawigacje TomTom Rider 550 zawieraj? teraz preinstalowane trasy oraz wa?ne miejsca dla motocyklistów. Dzi?ki temu s? najlepszym towarzyszem podró?y dla u?ytkowników jedno?ladów. Motocykli?ci b?d? mogli ruszy? w drog? posiadaj?c informacje o najlepszych trasach na ?wiecie. U?ytkownicy otrzymuj? 150 tras, dostarczanych przez MotoPlus, Adventure Bike RIDER, Tourenfahrer oraz innych, a tak?e do?ywotnie mapy ?wiata, bie??ce informacje o ruchu drogowym i fotoradarach, aby zapewni? im bezpieczn? podró?. Wystarczy dotkn?? ekran, ?eby ?atwo sprawdzi? wa?ne punkty, które znajduj? si? w pobli?u tj. miejsca spotka? motocyklistów, restauracje, hotele, a nawet muzea zwi?zane z motocyklami – czyli wszystko czego kierowca potrzebuje, ?eby jego podró? by?a doskona?a. Ponadto, ca?a seria TomTom Rider zosta?a wyposa?ona w ekran dotykowy przystosowany do korzystania w r?kawicach oraz do ka?dych warunków pogodowych. Najwa?niejsze informacje: Trasy i informacje o postojach dost?pne offline Do?ywotnie mapy ?wiata Do?ywotnia us?uga TomTom Traffic Dostosuj poziom wyzwania Dzwonienie z zestawem g?o?nomówi?cym Bluetooth i udost?pnianie tras Czu?y i inteligentnie reaguj?cy ekran do obs?ugi w r?kawicy Do?ywotnie powiadomienia o fotoradarach Ostrze?enia o czarnych punktach i korkach FUNKCJE: Kr?te drogi Wyszukuj najbardziej kr?te drogi i unikaj nudnych, d?ugich prostych odcinków. Wybierz poziom trudno?ci trasy, a nasza nawigacja dla motocykli znajdzie najlepsz? tras?. Do wyboru s? trzy poziomy kr?to?ci drogi: niski, ?redni i wysoki. Urz?dzenie TomTom Rider pomo?e Ci znale?? stworzone dla Ciebie trasy zapewniaj?ce zastrzyk adrenaliny. Drogi po wzniesieniach Pozosta? w dolinach lub wspinaj si? na wzniesienia. W ?atwy sposób dobierz wzniosy i spadki na trasie, dopasowuj?c je do swoich upodoba?. Do wyboru s? trzy poziomy pagórkowato?ci: niski, ?redni i wysoki. Teraz wspinaczka zale?y tylko od Ciebie. Jak wysoko dotrzesz? Planowanie podró?y w obie strony Pozwól urz?dzeniu TomTom Rider automatycznie odkrywa? ró?ne trasy powrotne z podró?y. Po prostu wybierz cel podró?y, a urz?dzenie TomTom Rider zaplanuje tras? powrotn?, która b?dzie inna ni? trasa do celu, co pozwoli Ci cieszy? si? odkrywaniem nowych dróg. Inteligentnie reaguj?cy ekran Przystosowany do obs?ugi w r?kawicach ekran zapewnia nowy wymiar czu?o?ci. Inteligentnie reaguj?cy ekran urz?dzenia Rider 450 mo?na prze??cza? mi?dzy trybem cienkich i grubych r?kawic zale?nie od tego, co akurat masz na r?kach. Nawet podczas deszczu ekran b?dzie dok?adnie i szybko reagowa? na dotyk, co pozwoli skupi? si? na je?dzie. Trasy i postoje Ruszaj w drog? z jednymi z najciekawszych tras na ?wiecie wgranymi do Twojego urz?dzenia nawigacyjnego. Trasy te w po??czeniu z do?ywotnimi mapami ?wiata, aktualnymi informacjami o ruchu drogowym oraz ostrze?eniami o fotoradarach pozwalaj? skupi? si? na drodze. Chcesz si? zatrzyma?? Dotknij ekranu, aby wyszuka? pobliskie hotele, restauracje i inne miejsca. Dysponujesz technologi? potrzebn? podczas przygód. Czy odwa?ysz si? ruszy? w nieznane? Do?ywotnie mapy ?wiata Wybierz kolejn? przygod? na trasie do miejsca, które chcesz pozna?. Bez wzgl?du na to, czy zmierzasz na pó?noc czy na po?udnie, mo?esz zainstalowa? i aktualizowa? mapy obszarów z ca?ego ?wiata przez ca?y okres u?ytkowania urz?dzenia nawigacyjnego dla motocyklistów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dzi?ki najnowszym mapom jazda zawsze b?dzie przyjemnym do?wiadczeniem. Wystarczy zaktualizowa? urz?dzenie TomTom Rider za po?rednictwem komputera. Ostrze?enia o czarnych punktach i korkach Dzi?ki ostrze?eniom o czarnych punktach i korkach b?dziesz wiedzie?, kiedy zachowa? ostro?no??. Unikaj nag?ego hamowania i zbyt szybkiej jazdy na niebezpiecznych drogach, korzystaj?c z informacji zapewniaj?cych poczucie bezpiecze?stwa. Planowanie trasy z MyDrive Korzystaj z serwisu MyDrive, aby tworzy? w?asne wyj?tkowe trasy i synchronizowa? je z urz?dzeniem. Ponadto mo?esz z ?atwo?ci? przesy?a? do urz?dzenia TomTom Rider trasy znalezione w Internecie. Dzi?ki licznym wst?pnie zaplanowanym i ekscytuj?cym trasom dost?pnym online urz?dzenie Rider to idealny towarzysz do poznawania nowych miejsc. Przesy?anie plików przez Bluetoothandreg; Udost?pnij swoj? tras? innym motocyklistom przez Bluetoothandreg; przed wyjazdem lub w trakcie podró?y, by mie? pewno??, ?e wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Trasy mo?na przesy?a? w formacie GPX przez Bluetoothandreg;. Dzwonienie z zestawem g?o?nomówi?cym Dzwo? i odbieraj po??czenia, nawet gdy masz telefon w kieszeni. Urz?dzenie nawigacyjne dla motocyklistów TomTom Rider ??czy si? z telefonem przez Bluetoothandreg;, dzi?ki czemu podczas jazdy mo?esz rozmawia? w trybie g?o?nomówi?cym. Konstrukcja odporna na warunki pogodowe Wytrzyma?a konstrukcja urz?dzenia TomTom Rider zapewnia odporno?? na upuszczenie i czynniki pogodowe (IPX7), co pozwala na jazd? w dowolnych warunkach. Nawet mokry ekran ma tak? sam? czu?o?? i dok?adno?? dzia?ania, zapewniaj?c precyzyjne sterowanie w ka?dych warunkach pogodowych. Widok pionowy Wystarczy ustawi? ekran pionowo, by widzie? wi?cej zakr?tów i móc zawczasu si? do nich przygotowa?. Urz?dzenie nawigacyjne dla motocyklistów zosta?o wyposa?one w innowacyjny obrotowy uchwyt, który umo?liwia ?atwe prze??czanie mi?dzy widokiem poziomym i pionowym. Teraz mo?esz dostrzec wi?ksz? cz??? trasy i przygotowa? si? na to, co przed Tob?. Bezp?atne planowanie tras przy u?yciu aplikacji Tyre Proandreg; Zaplanuj tras? podró?y przy u?yciu interaktywnego oprogramowania Tyre Proandreg;, które pozwala projektowa? na komputerze trasy dla urz?dzenia nawigacyjnego dla motocyklistów. Po powrocie do domu mo?esz wyeksportowa? swoje zapisane trasy z urz?dzenia do aplikacji Tyre Pro i udost?pni? je znajomym. Zawarto?? opakowania: Urz?dzenie TomTom Rider 550 (4.3″) Kabel do akumulatora Uchwyt zabezpieczaj?cy RAM Kabel do USB Dokumentacja Dane techniczne: Bateria Czas pracy baterii: do 6 godzin niezale?nego dzia?ania Po??czenia D?wi?k przez Bluetooth: tak – do dzwonienia z zestawem g?o?nomówi?cym, instrukcje g?osowe przez zestaw s?uchawkowy (obs?uga profilów HS i HFP) Po??czenie ze smartfonem: us?ugi TomTom Traffic, Fotoradary TomTom, MyDrive i QuickGPSFix poprzez po??czenie Bluetoothandreg; w smartfonie USB: port micro-USB i kabel USB 2.0 Wymiary Rozmiar (S andtimes; W andtimes; G): 136,8 andtimes; 88,4 andtimes; 30,5 Waga: 280 gramy Pami?? Pami?? wewn?trzna: 16 GB Gniazdo SD: microSD Uchwyt Uchwyt do pojazdu: zestaw monta?owy RAM – pasuje do prawie wszystkich motocykli Ekran Typ ekranu: ekran pojemno?ciowy przystosowany do obs?ugi w r?kawicach i czytelny w s?o?cu Rozmiar ekranu: ekran dotykowy o przek?tnej 11 cm (4,3″) Rozdzielczo?? ekranu: 480 andtimes; 272 piksele Inne Wodoszczelny: (IPX7) – urz?dzenie jest bezpieczne w czasie opadów Uwagi Do?ywotnie mapy ?wiata: mo?liwo?? pobierania co roku co najmniej 4 pe?nych aktualizacji map zainstalowanych w urz?dzeniu przez ca?y okres jego u?ytkowania. Do pobierania nowych map i aktualizacji potrzebny jest komputer z po??czeniem internetowym i konto MyTomTom. Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? stron? tomtom.com/lifetime. Korzystaj z us?ugi TomTom Traffic przez ca?y okres u?ytkowania produktu. Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? stron? tomtom.com/lifetime.Po??czenie ze smartfonem: pobierz us?ug? TomTom Traffic za pomoc? smartfona obs?uguj?cego ??czno?? Bluetooth. Smartfon powinien by? kompatybilny i u?ywa? pakietu transferu danych. Mo?e to wi?za? si? z dodatkowymi kosztami. Wi?cej informacji na stronie tomtom.com/connect. Do?ywotnia us?uga Fotoradary: otrzymuj aktualizacje fotoradarów przez ca?y okres u?ytkowania produktu. Nazwa i logo Bluetooth s? zastrze?onymi znakami towarowymi nale??cymi do firmy Bluetooth SIG, Inc. i jakiekolwiek ich u?ycie przez firm? TomTom odbywa si? na mocy licencji. Wszystkie pozosta?e znaki towarowe i nazwy handlowe s? w?asno?ci? odpowiednich w?a?cicieli. Do?ywotnia us?uga Fotoradary: otrzymuj aktualizacje fotoradarów przez ca?y okres u?ytkowania produktu. Korzystaj z us?ugi TomTom Traffic przez ca?y okres u?ytkowania produktu. Aby uzyska? wi?cej informacji, odwied? stron? tomtom.com/lifetime. Po??czenie ze smartfonem: pobierz us?ug? TomTom Traffic za pomoc? smartfona obs?uguj?cego ??czno?? Bluetooth. * Smartfon powinien by? kompatybilny i u?ywa? pakietu transferu danych. Mo?e to wi?za? si? z dodatkowymi kosztami. Do?ywotnie mapy ?wiata: mo?liwo?? pobierania co roku co najmniej 4 pe?nych aktualizacji map zainstalowanych w urz?dzeniu przez ca?y okres jego u?ytkowania. Do pobierania nowych map i aktualizacji potrzebny jest komputer z po??czeniem internetowym i konto MyTomTom.

Nawigacja samochodowa

opel astra j spalanie, clio 2 1.6 16v, ład vesta, spalanie subaru legacy, agregat hyundai, bmw seria 1 2020, umowa kupna-sprzedaży samochodu bezpieczna dla sprzedającego, golf iv bezpieczniki, elektryk samochodowy wyszków, czujniki parkowania audi a4 b7

yyyyy