Victron Energy Przetwornica Samochodowa Pmp482305010 Multiplusii 2430007032 3000 W

6718,00

Opis

Falownik/?adowarkaMultiPlus-II 24/3000/70-32Interfejs VE.Bus2 gniazda pr?du przemiennegoInterfejs: RS232; USB; EthernetDo pracy równoleg?ej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemuMultiPlus plus funkcja ESS (System magazynowania energii)MultiPlus-II to wielofunkcyjny falownik / ?adowarka ze wszystkimi funkcjami MultiPlus i jedn? dodatkow? funkcj?, a mianowicie zewn?trznym czujnikiem pr?du. Rozszerza to funkcje PowerControl i PowerAssist do odpowiednio 50 A i 100 A. MultiPlus-II idealnie nadaje si? do profesjonalnych zastosowa? morskich, jachtów, pojazdów i zastosowa? na l?dzie, poza sieci?. Urz?dzenie posiada równie? wbudowan? funkcj? anti-islanding i jest dopuszczone do aplikacji ESS w coraz wi?kszej liczbie krajów. Mo?liwych jest kilka ró?nych konfiguracji systemu. Wi?cej informacji mo?na znale?? w podr?czniku ESS Design & Configuration.PowerControl i PowerAssist – zwi?kszenie mocy sieci lub generatoraMo?na ustawi? maksymalny pr?d sieciowy lub pr?dnicowy. MultiPlus-II uwzgl?dnia nast?pnie inne pod??czone obci??enia AC i wykorzystuje tylko „pozosta??” energi? elektryczn? do ?adowania akumulatora. Zapobiega to przeci??eniu generatora lub po??czenia z sieci? (funkcja PowerControl). Dzi?ki funkcji PowerAssist zasada PowerControl zyskuje nowy wymiar. Szczytowe obci??enie cz?sto wyst?puje tylko przez ograniczony czas. W takim przypadku MultiPlus-II natychmiast kompensuje s?aby generator, moc z l?du lub z sieci energi? z akumulatora. Je?li obci??enie zostanie zmniejszone, tj. odbiorniki zostan? wy??czone, energia, która jest wtedy dost?pna, mo?e by? wykorzystana do ?adowania akumulatorów.Energia s?oneczna: pr?d przemienny nawet w przypadku awarii zasilaniaMultiPlus-II mo?e by? u?ywany z niepod??czonymi do sieci i pod??czonymi do sieci systemami fotowoltaicznymi, a tak?e z innymi alternatywnymi systemami energetycznymi. Mo?e by? u?ywany zarówno ze sterownikami ?adowania s?onecznego, jak i falownikami pod??czonymi do sieci.Dwa gniazdka pr?du przemiennegoG?ówne wyj?cie zapewnia nieprzerwan? prac?. W przypadku awarii zasilania lub przerwania zasilania z l?du/generatora, MultiPlus-II przejmuje zasilanie pod??czonych odbiorników. Prze??czanie nast?puje tak szybko (w mniej ni? 20 milisekund), ?e gwarantowane jest nieprzerwane dzia?anie komputerów i innych urz?dze? elektronicznych. Drugie wyj?cie dostarcza zasilanie tylko wtedy, gdy na wej?ciu urz?dzenia MultiPlus-II jest dost?pne zasilanie pr?dem zmiennym. Konsumenci, którym nie wolno roz?adowa? baterii, tacy jak B. do tego wyj?cia mo?na pod??czy? podgrzewacz wody.Praktycznie nieograniczona wydajno?? dzi?ki pracy równoleg?ej i trójfazowejW przypadku du?ego zapotrzebowania na moc mo?na po??czy? równolegle do sze?ciu urz?dze? Multi. Na przyk?ad przy sze?ciu jednostkach 48/5000/70 daje to moc wyj?ciow? 25 kW / 30 kVA przy wydajno?ci ?adowania 420 A. Oprócz tego, ?e s? po??czone równolegle, trzy jednostki tego samego modelu mog? by? skonfigurowane na wyj?cie trójfazowe. Ale to nie wszystko: ??cz?c do 6 zestawów po trzy urz?dzenia równolegle, otrzymujesz falownik o mocy 75 kW/90 kVA lub pr?d ?adowania 1200 A.Konfiguracja systemu, monitorowanie i sterowanie na miejscuUstawienia mo?na zmieni? w ci?gu kilku minut za pomoc? oprogramowania VEConfigure (wymagany jest do tego komputer lub laptop oraz interfejs MK3 USB). Dost?pnych jest kilka opcji monitorowania i sterowania: Color Control GX, Venus GX, Octo GX, CANvu GX, laptop, komputer, Bluetooth (z opcjonalnym inteligentnym kluczem VE.Bus), monitor baterii, cyfrowy panel sterowania.Zdalna konfiguracja i monitorowanieZainstaluj Color Control GX lub inne produkty GX, aby po??czy? si? z Internetem. Dane operacyjne mo?na bezp?atnie zapisywa? i przegl?da? na naszej stronie internetowej VRM (Victron Remote Management). Je?li systemy s? po??czone z Internetem, mo?na uzyska? do nich zdalny dost?p i zmienia? ustawienia.Uwaga! Opis tego produktu zosta? przet?umaczony automatycznie. Je?li mo?emy poprawi? go dzi?ki Tobie, prosimy o kontakt.Wyposa?enie: Interfejs VE.Bus · 2 gniazda AC · Interfejs: RS232; USB; Ethernet · Do pracy równoleg?ej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemu · Niezawodno?? i d?ugotrwa?a jako?? · Zintegrowany regulator ?adowania · Wysoka wydajno?? · Wspomaganie zasilania · Wysoka moc w??czania · Programowalny przeka?nik · Mo?liwo?? zdalnego w??czania/wy??czania · Tryb szukania Odporno?? na zwarcia · Kontrola temperatury Zabezpieczenie przed przeci??eniem · Funkcja alarmu · Wy?wietlacz LED · Ochrona przed odwrotn? polaryzacj? · Zdalny monitoring i kontrola · Ochrona przed prze?adowaniem · Tryb oszcz?dzania baterii · Dwa wyj?cia DC · Kompensacja temperatury · Automatyczne ?adowanie wyrównawcze · Tryb obozu · Solidna stalowa obudowa · Zapinanie oczuDane techniczne: Cz?stotliwo?? pr?du wyj?ciowego: 50 Hz · Dalsze dane techniczne: Pr?d ?adowania maks. 35 A · Napi?cie ?adowania p?ynnego 57,6 V. · Prze??cznik zasilania 32 A · Moc bez obci??enia 11 W Zakres wej?cia AC 187-265V Zakres temperatur od –40 do +65 °C Przy??cze AC: zaciski ?rubowe 13 mm² (6 AWG) · Stopie? ochrony IP22 · G??boko?? produktu: 147 mm · Metoda ch?odzenia: Wentylator · Minimalne napi?cie wyj?ciowe: 230 V/AC · Moc: 3000 W · Moc wyj?ciowa (szczytowa): 5500 W · Napi?cie wej?ciowe (offset): 48 V/DC · Sprawno?? przy obci??eniu znamionowym: 95 % · Szeroko?? produktu: 275 mm · Typ sygna?u wyjsciowego: Fala sinusoidalna · Waga: 18 kg · Wej?cia: Zaciski ?rubowe · Wyj?cie: Terminal z zaciskami ?rubowymi · Wysoko?? produktu: 506 mm · Zakres napi?cia wej?ciowego: 38-66 VDostawa obejmuje: MultiPlus II · Instrukcja obs?ugi

Przetwornice napi?cia

jak zabezpieczyć akumulator przed mrozem, toyota corolla levin, honda czesci, мерседес а 170, opel frontera b, zaślepka haka westfalia, escape auto, 2.0 vvti, kable rozruchowe do diesla, citroen c4 kaktus, skoda octavia 2 kombi tuning, wymiana oleju mondeo mk4, auto aixam, 071 kierunkowy, egr 1.3 cdti, jarzmo zacisku audi a4 b5, astra h chłodnica klimatyzacji, peugeot boxer kontrolki, smar do zamków samochodowych na zimę, yokohama geolandar, rozrusznik citroen c4 1.6 hdi

yyyyy