Volt Zasilacz Awaryjny Power Sinus 3000 12V

2096,00

Opis

Zasilanie awaryjne z serii POWER SINUS jest kombinacj? przetwornicy, ?adowarki i automatycznego prze??cznika AC w jednym uk?adzie ze szczytow? wydajno?ci? konwersji DC/AC na poziomie 88%. Wyposa?one jest w wiele unikatowych rozwi?za?, jednocze?nie b?d?c jednym z najbardziej popularnych i niedrogich uk?adów zasilania awaryjnego na rynku. Oferuje wielostopniowe ?adowanie z korekcj? wspó?czynnika mocy ?adowania i „czysty” sygna? sinusoidalny na wyj?ciu o niespotykanie wysokiej warto?ci mocy impulsowej, aby sprosta? wysokim wymaganiom dotycz?cym urz?dze? zasilania awaryjnego. Pot??na ?adowarka w urz?dzeniach serii POWER SINUS wytwarza pr?d ?adowania do 120 A (w zale?no?ci od modelu), a wykorzystanie wbudowanej korekcji wspó?czynnika mocy ?adowania, sprawia, ?e urz?dzenie u?ywa 20 – 30 % mniej energii z wej?cia AC, ni? w przypadku standardowej ?adowarki. Moc chwilowa (przeci??eniowa) jest na poziomie ok. 300% mocy nominalnej i utrzymywana do 20 s co pozwala na ekonomiczn? prace z zaawansowanymi urz?dzeniami elektrycznymi. Pobór mocy w spoczynku si?ga maksymalnie do 4% mocy nominalnej. Prze??cznik priorytetu (AC / AKUMULATOR) i automatyczny generator startowy sprawiaj?, ?e urz?dzenie idealnie nadaje si? do pracy zarówno w uk?adach zasilania awaryjnego lub w aplikacjach energii odnawialnej. W trybie priorytetu AC, kiedy zasilanie sieciowe zostaje odci?te (lub spada w dopuszczalnym zakresie), przeka?nik jest wy??czany, a obci??enie automatycznie przekazywane na wyj?cie przetwornicy. Po przywróceniu zasilania sieciowego, przeka?nik jest za??czany z powrotem, a obci??enie automatycznie przekazywane na cz??? AC przetwornicy. W trybie priorytetu AKUMULATOROWEGO (bateryjnego) przetwornica b?dzie wyodr?bnia? maksymaln? moc od zewn?trznych ?róde? energii (np.: systemy energii odnawialnej). Dzi?ki automatycznemu generatorowi startowemu, urz?dzenie mo?e by? u?ywane jako zintegrowany elementy uk?adu zasilania awaryjnego i za??cza? si? w momencie wykrycia zbyt niskiego napi?cia na akumulatorze. Przetwornica jest wyposa?ona w sygnalizacj? wizualn? (kontrolki LED) oraz d?wi?kow? (tzw. „buzzer”), które informuj? o stanie pracy urz?dzenia, u?atwiaj?c obs?ug? i dociekanie ewentualnych problemów. Ni?ej wymienione parametry / funkcje sprawiaj?, ?e urz?dzenia zasilania awaryjnego z serii POWER SINUS idealnie nadaj? si? do zasilania urz?dze? elektrycznych wymagaj?cych napi?cia przemiennego 230V z baterii akumulatorów o napi?ciu sta?ym 12V. Dodatkowo mog? by? równie? z powodzeniem wykorzystywane jako awaryjne ?ród?o energii dla urz?dze? wymagaj?cych ci?g?ego zasilania, takich jak na przyk?ad serwerownie, uk?ady automatyki, piece i pompy CO. Moc znamionowa (ci?g?a) 3000 Moc przeci??eniowa (chwilowa) 9000 Napi?cie akumulatora / -ów 12 V Gabaryty d? x szer x wys [mm] 442 * 218 * 179 mm Waga [kg] 24 Instrukcja obs?ugi POWER SINUS- kliknij Karta katalogowa – kliknij

Przetwornice napi?cia

światło wsteczne, toyota tundra tuning, klucze płasko nasadowe, mitsubishi outlander uszkodzony, mercedes e klasa 2003, katalizator mazda 626 2.0 benzyna, dct bmw, korek wlewu paliwa iveco daily, felgi mercedes w124

yyyyy