Xiaomi Mi Watch Niebieski

488,00

Opis

Mi Watch6 usprawnie? dla podtrzymania ducha sportowej rywalizacji

8 powodów, aby kupi?

Wy?wietlacz o przek?tnej 1.39″ o wysokiej rozdzielczo?ci 326 ppiFunkcja Always On Display

Lekka konstrukcja, zaledwie 32g3 kolory paska / 3 kolory obudowy zegarka

Ponad 100 unikatowych tarczZmiany motywów i niestandardowe tarcze zegarka

Wysokiej klasy chip GPS 12 nmCztery tryby lokalizacji w czasie rzeczywistym

Badanie tlenu we krwiTestuj w dowolnym momencie i monitoruj swoje zdrowie

?ywotno?? baterii do 16 dni50 godzin pracy w trybie sportu z GPS

117 trybów sportowych*Algorytm Firstbeat

24-godzinny pulsometr?ledzenie snu / monitorowanie stresu / energia cia?a

Wy?wietlacz 1.39″ o wysokiej rozdzielczo?ci 326 ppiZadbaj o zdrowieCa?odniowa funkcja Always-On Display* mo?e wy?wietla? godzin?, nawet w bezpo?rednim ?wietle s?onecznym. Wyra?nie wy?wietla po??czenia przychodz?ce, powiadomienia, stan baterii i inne wa?ne informacje.

Nowy wygl?dLekka konstrukcja 32g*Smuk?y i lekkiLekka jak szminka, dzi?ki zupe?nie nowej, dok?adniej dopasowanej oprawce*Uwolnij swoj? energi? i czerp wi?ksz? przyjemno?? z treningów.*Lekka konstrukcja 32g: odnosi si? do wagi netto zegarka (bez paska).*Korpus zegarka wa?y oko?o 32 g, czyli mniej wi?cej tyle, ile szminka.

Sze?? ca?kowicie nowych kolorów paska* i trzy kolory obudowy zegarkaZegarek o innym, zawsze zmiennym wygl?dzieNowe be?owe koperty zegarków ??cz? si? z przyjaznym dla skóry, wielokolorowym paskiem z TPU. Dostosuj do swojego stylu, niezale?nie od tego, czy chodzi o sport, modowe nowinki czy spotkanie biznesowe.*W standardowym opakowaniu znajduj? si? paski be?owe / granatowe / czarne. Paski zielony / ?ó?ty / pomara?czowy nale?y zakupi? osobno.

Ponad 100 tarcz zegarkaUrozmaici Twoje ?ycie, dzi?ki jeszcze wi?kszym mo?liwo?ci personalizacjiTechnologia, sport, mechanika, kreskówki … Wybierz dowolny motyw. Chcesz wi?cej? Dostosuj tarcz? zegarka do swojego ulubionego zdj?cia i okre?l w?asny styl.

Zwi?kszona ?ywotno?? bateriiBardzo d?uga praca na baterii, do 16 dni pracyD?u?sza ?ywotno?? baterii, pozwala podró?owa? bez stresuGlobalne aktualizacje algorytmów SI o niskim poborze mocy, wyd?u?aj? ?ywotno?? baterii zegarka. B?yskawiczne ?adowanie za pomoc? ?atwego w obs?udze magnetycznego, dedykowanego kabla ?aduj?cego.

16 dniTypowy tryb u?ytkowania*

22 dniTryb d?ugiej baterii*

50 godzinTryb sportów na ?wie?ym powietrzu*

Zaktualizowany chipWysokiej klasy chip GPS z czterema trybamiDok?adnie rejestruje Twoje ruchyWysokowydajny, wbudowany 12nm chip Airoha GPS obs?uguje synchroniczne pozycjonowanie przez cztery g?ówne systemy pozycjonowania: GPS, GLONASS, Galileo i BDS. Wspó?pracuje z niestandardowymi algorytmami optymalizacji przebiegu, aby poprawi? ruch i dok?adno?? trasy, dzi?ki czemu dane o kondycji s? najbardziej precyzyjne.

GPS

GLONASS

Galileo

BDS

50-godzinna ?ywotno?? baterii podczas maksymalnego obci??enia z GPS*Twój towarzysz podczas 20 maratonówWysokiej klasy uk?ad GPS wspó?pracuje z algorytmami o bardzo niskim poborze mocy, aby w sposób ci?g?y rejestrowa? 50 godzin ruchu z pozycjonowaniem w czasie rzeczywistym. Teraz Twoje cele przygód nie s? ju? dyktowane ?ywotno?ci? baterii.

*Na podstawie ?redniego czasu maratonu trwaj?cego 2,5 godziny.

Aktualizacja treningowa117 trybów ?wicze? zapewniaj?cych maksimum mo?liwo?ciObs?uguje 17 profesjonalnych trybów treningowych, w tym triathlony, p?ywanie, a nawet taniec. 100 rozszerzonych trybów treningowych*. Pot??ny algorytm Firstbeat mo?e dok?adnie monitorowa? i analizowa? ponad 30 kluczowych punktów danych, takich jak t?tno, pr?dko?? czy spalone kalorie, dzi?ki czemu Twoje treningi b?da znacznie wydajniejsze.Na dole strony w szczegó?ach oraz specyfikacji zobacz dok?adn? list? dodatkowych, rozszerzonych trybów treningu.

Wodoodporno?? 5ATM*Mo?na go nosi? pod prysznicem i w basenie

FirstbeatU?ywany przez ponad 1000 klubów sportowych

Triathlon

Bieganie na ?wie?ym powietrzu

Bie?nia

Pieszy

Rower na ?wie?ym powietrzu

Trekking

P?ywanie na otwartym akwenie

Kolarstwo halowe

Trener eliptyczny

Bieganie prze?ajowe

W?drówki

P?ywanie

Wio?larz

Skakanka

Trening interwa?owy o wysokiej intensywno?ci (HIIT)

Joga

Trening w stylu dowolnym

Automatyczne wykrywanie rozpocz?cia treningu*Dotknij, aby rozpocz?? swój ulubiony treningAutomatycznie wykrywa i monitoruje, kiedy zaczynasz trening. Monitoring treningu zatrzymuje si?, gdy to zrobisz, zapewniaj?c, ?e wszystkie Twoje ruchy s? rejestrowane. Treningiem mo?esz sterowa? równie? r?cznie po wybraniu przycisku SPORT. Klik i rozpoczynasz swój ulubiony trening.

Ulepszone funkcje zdrowotneZupe?nie nowe badanie poziomu tlenu we krwi, aby sprawdzi? stan zdrowia w dowolnym momencieBadanie tlenu we krwi jest szczególnie wa?ne dla osób starszych, oty?ych lub pracuj?cych w stresuj?cym miejscu. Terminowe badanie st??enia tlenu we krwi mo?e zapewni? lepszy obraz stanu fizycznego. Zachowaj spokój, gdy odczuwasz duszno??, os?abienie lub zawroty g?owy. Najpierw sprawd?, czy nasycenie krwi tlenem jest niskie.* Ten produkt nie jest urz?dzeniem medycznym. Dane i wyniki maj? jedynie charakter informacyjny i nie powinny by? traktowane jako podstawa do diagnozy i leczenia.

Ulepszone czujniki24-godzinne monitorowanie t?tna w czasie rzeczywistymNieprzerwanie rejestruje t?tno spoczynkowe przez ca?y miesi?c*Dok?adnie monitoruje Ci? nawet podczas intensywnych treningów, takich jak biegi prze?ajowe czy jazda na rowerze. Zostaniesz ostrze?ony, gdy twoje t?tno b?dzie zbyt wysokie. Zegarek równie? automatycznie zapisuje krzyw? t?tna spoczynkowego z ostatnich 30 dni i stale ?ledzi przyrosty sprawno?ci.

Wielokana?owy system nowej generacjiBioczujniki PPG

Alerty t?tnaWibruje po wykryciu wysokiego t?tna

Krzywa t?tna spoczynkowegoStale monitoruje t?tno

?ledzenie snu*Rejestruje Twój sen na ró?nych etapach i poprawia twoje nawyki dla lepszego relaksu.

Monitorowanie parametrów ?yciowychHolistyczna analiza parametrów ?yciowych, aby pomóc Ci obiektywnie zrozumie? stan fizyczny i unikn?? kontuzji spowodowanych prze?wiczeniem.

Monitorowanie stresuZrozum swój stres, codzienne trendy i krzywa 30-dniowego poziomu stresu w dowolnym momencie, aby osi?gn?? lepsz? równowag? mi?dzy ?yciem zawodowym, a prywatnym.

Trening oddechowySzybko z?agod? stres fizyczny i psychiczny, post?puj?c zgodnie z wy?wietlanymi rytmami i wykonuj?c ?wiczenia oddechowe przez 1-5 minut.

Ulepszona aplikacja Xiaomi Wear / Xiaomi Wear LiteCodzienne statystyki zdrowia w skrócieStatystyki dotycz?ce zdrowia, takie jak t?tno, kondycja i sen, s? wy?wietlane szczegó?owo, aby zapewni? jasny obraz stanu zdrowia. Mo?esz tak?e doda? ró?ne plany zdrowotne, aby ?wiczy? samodyscyplin?.* Interfejs u?ytkownika s?u?y wy??cznie do celów ilustracyjnych. Zapoznaj si? z rzeczywist? aplikacj?.

Mi Watch6 usprawnie? dla podtrzymania ducha sportowej rywalizacji

Wy?wietlacz 1.39″ o wysokiej rozdzielczo?ci 326 ppi

Lekka konstrukcja, zaledwie 32g

Ponad 100 unikatowych tarcz

Wysokiej klasy chip GPS 12 nm

Badanie tlenu we krwi

?ywotno?? baterii do 16 dni

117 trybów sportowych*

24-godzinny pulsometr

Uwagi:* 117 trybów sportowych: obejmuje 17 profesjonalnych trybów sportowych i 100 rozszerzonych trybów sportowych. Liczba trybów sportowych ró?ni si? w zale?no?ci od wersji oprogramowania. Upewnij si?, ?e zainstalowa?e? najnowsze aktualizacje;* Always On Display: funkcja wy?wietlacz zawsze na wierzchu jest obs?ugiwana przez ca?y dzie?. W??czenie tej funkcji znacz?co wp?ynie na ?ywotno?? baterii;* Wodoszczelno?? 5ATM: Ocena jest zgodna ze standardami testowymi GB / T 30106-2013 „Horologia – wodoszczelne zegarki” i przesz?a testy przeprowadzone przez Chi?skie Krajowe Centrum Kontroli Jako?ci i Testów Horologicznych. Numer raportu z testu wodoodporno?ci dla Mi Watch to QT2009038. Posiada wodoodporno?? do 5ATM (co odpowiada g??boko?ci 50 metrów pod wod?). Mo?na go nosi? podczas k?pieli pod prysznicem, p?ywania i p?ywania w p?ytkich wodach, ale nie w saunach ani podczas nurkowania. Wodoodporno?? nie jest trwa?a i mo?e z czasem ulec zmniejszeniu;* Automatyczne wykrywanie treningu: obecnie obs?ugiwane s? tylko jogging w pomieszczeniu, jogging na ?wie?ym powietrzu i szybki marsz. Wkrótce wsparcie dla wi?kszej liczby rodzajów ?wicze?;* T?tno spoczynkowe: Odnosi si? do liczby uderze? serca na minut?, gdy dana osoba jest przytomna i odpoczywa. Mi Watch mierzy dzienne t?tno spoczynkowe, analizuj?c dane t?tna kilka razy dziennie i ??cz?c je z danymi dotycz?cymi aktywno?ci. Nast?pnie zegarek zapisuje krzyw? t?tna spoczynkowego z ostatnich 30 dni, umo?liwiaj?c u?ytkownikowi zrozumienie zmian jego kondycji fizycznej na podstawie zmian t?tna spoczynkowego;* ?ledzenie snu: obecnie ?ledzi tylko wyd?u?ony sen nocny. Nie mo?na ?ledzi? snu w ci?gu dnia, drzemki i drzemek. Przed?u?ony sen nocny oznacza okres nieprzerwanego snu w nocy, trwaj?cy d?u?ej ni? dwie godziny po za?ni?ciu. Standardowy czas snu nocnego trwa od 21:00 do 9:00. Wyd?u?ony sen nocny mo?na ?ledzi?, je?eli: okres snu przypada ca?kowicie na okres snu nocnego; sen zaczyna si? przed 21:00 lub ko?czy po 9:00, ale ponad 50% snu przypada na sen nocny;* Warunki testowe dla 16 dni typowego u?ytkowania: w??czone domy?lne ustawienia fabryczne, 24-godzinne monitorowanie t?tna, ?ledzenie snu, ?ledzenie stresu i monitorowanie parametrów ?yciowych. W??czony 24-godzinny krokomierz, odbieranie i wy?wietlanie 100 powiadomie? dziennie, ustawione 2 alarmy, sprawdzanie zegarka 20 razy dziennie, synchronizacja danych z aplikacj? mobiln? raz dziennie i ?wiczenia na ?wie?ym powietrzu dwa razy w tygodniu przez co najmniej 30 minut;* Warunki testowe dla 22 dni u?ytkowania w trybie d?ugiej baterii: W??czone domy?lne ustawienia fabryczne i wy??czone 24-godzinne monitorowanie t?tna, ?ledzenie snu, ?ledzenie stresu i monitorowanie parametrów ?yciowych. W??czony 24-godzinny krokomierz, odbieranie i wy?wietlanie 100 powiadomie? dziennie, ustawione 2 alarmy, sprawdzanie zegarka 20 razy dziennie. Synchronizacja danych z aplikacji mobilnej raz dziennie, bez ?wicze? na ?wie?ym powietrzu;* Warunki testowe dla 50 godzin u?ytkowania w trybie treningu na ?wie?ym powietrzu: warunki pogodowe z minimalnym zachmurzeniem. Aktywno?? wyst?puje na du?ym, otwartym terenie na zewn?trz, bez budynków, cieni, drzew lub gór. GPS i monitorowanie serca s? zawsze w??czone w trybie sportów na ?wie?ym powietrzu;* Wszystkie dane dotycz?ce testów ?ywotno?ci baterii pochodz? z laboratorium 70mai. Podczas rzeczywistego u?ytkowania ?ywotno?? baterii zale?y od ró?nych czynników, takich jak konfiguracja, dzia?anie i ?rodowisko u?ytkowania, co mo?e wp?yn?? na ró?nice w wynikach w porównaniu do testów laboratoryjnych;* Obrazy pokazane na tej stronie to schematy funkcjonalne. Nie przedstawiaj? ostatecznej konstrukcji, która zostanie okre?lona przez rzeczywiste produkty.

Smartwatche

fiat części oryginalne, mitsubishi lancer części, bmw 1985, skoda fabia sport, przepustnica golf 4, skoda fabia 1,2, bmw f26, nissan kaszkaj 2012, progi fiat doblo, klocki hamulcowe hyundai getz

yyyyy